Posiedzenia RO


W dniu 23 listopada odbyło się X posiedzenie Rady Osiedla
Między innymi na posiedzeniu zostało przedstawione zebranym roczne sprawozdanie z pracy Zarządu  za okres od X 2016 do XII 2017.
Poza tym omawiane były sprawy bieżące:
- Program Zielone Śródmieście i udział rady w programie
- Inicjatywy BP kierowane dla seniorów (Seniorze zmieniaj swoje   otoczenie)
- Informacje o remontach na Muranowie
- Informacje o działaniach Partnerstwa PRZEPIS NA MURANÓW i  udział w inicjatywach członków rady
- Inicjatywa choinkowa w radzie
- Strona internetowa rady i kanały komunikacji z mieszkańcami
- Nowa gazeta MIESZKAŃCY ŚRÓDMIEŚCIA - współpraca
- Działanie rady w następnym roku i propozycje zmian.

Na posiedzeniu nie podjęto żadnych uchwał.

 

W dniu 18 stycznia w siedzibie Rady Osiedla (RO) odbyło się posiedzenie Zarządu Osiedla. Obecnych było 4 członków Zarządu.

Zarząd postanowił o:
 • zwołaniu posiedzenia Rady Osiedla w dniu 25 stycznia 2017 r
 • ustalił porządek posiedzenia Rady:
 • - sprawa składu rady
  - sprawa ważności uchwał RO (nr 8, 9, 10, 12 i 14) po decyzjach    podjętych przez Radę Dzielnicy na sesji 23 stycznia 2017 i podjęcie uchwał w sprawie ważności naszych Uchwał dotyczących interpelacji
  - informacja na temat zieleni przekazana przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska na spotkaniu w dniu 11 stycznia w Radzie Dzielnicy
  - informacja o procedurach składnia dokumentów rad w Urzędzie Dzielnicy przedstawiona na spotkaniu w dniu 11 stycznia 2017 r i projekt stanowiska Rady Osiedla w sprawie zaproponowanych procedur
  - informacja o inicjatywie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wprowadzenia Karty Muranowa i podjęcie decyzji o zakresie wsparcia tej inicjatywy przez RO
  - sprawa dyżurów w siedzibie rady i ewentualny grafik dyżurów
  - wnioski, pomysły, inicjatywy


  POSIEDZENIE RADY OSIEDLA

  W dniu 13 grudnia w siedzibie rady odbyło się IV posiedzenie rady, w którym udział wzięło 8 członków rady.
  Na posiedzeniu podjęte zostały uchwały nr 13/2016 ws. ponownego złożenia wniosku nr 1 dotyczącego informacji o zmianach w zagospodarowaniu terenów zieleni na Muranowie oraz nr 14/2016 podtrzymująca nasze Uchwały nr 8-10/2016 oraz 12/2016.
  Ponadto omówione zostały przygotowania do Muranowskiej Choinki a także przedstawione zostały informacje o rozmowach z Dyrekcją ZGN-u w sprawie parkowania na terenie od Nowolipek do Al. Solidarności (tzw. "okrąglak") na drogach wewnętrznych.


  III POSIEDZENIE RADY OSIEDLA

  W dniu 16 listopada o godzinie 19.30 odbyło się w siedzibie rady przy Nowolipie 9/11 III Posiedzenie Rady Osiedla.
  W posiedzeniu wzięło udział 9 członków rady oraz goście:
  Przewodniczący Rady Dzielnicy radny Michał Sas oraz mieszkaniec Osiedla Marcin Jedliński
  Zebrani podjęli uchwały:
  - o powtórnym wystąpieniu do RD z wnioskiem, aby Rada Dzielnicy kolejny raz wystąpiła do Rady Miasta w sprawie nadania nazwy Skwer Szpitala Ewangelickiego dla skweru między Nowolipie 9/11, Karmelicką 2, 2A, 2B oraz Al.Solidarności 78A
  - o złożeniu interpelacji do Zarządu Dzielnicy
  * dotyczącą terminu rewitalizacji skweru pomiędzy Nowolipie 9/11, Karmelicką 2, 2A, 2B oraz Al.Solidarności 78A
  * w sprawie wykonywania obowiązków właścicielskich przez ZGN we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie dbałości o stan techniczny i sanitarnych lokali komunalnych
  * w sprawie uregulowania problemu parkowania autokarów oraz busów wokół MHŻP
  - o realizacji imprezy świątecznej dla mieszkańców (Muranowska Choinka) w siedzibie rady i ustalono termin imprezy na 17 grudnia.
  Ponadto Rada uchwaliła stanowisko w sprawie parkowania przy Nowolipki/Nowolipie/Andersa ("okrąglak") zatwierdzającej koncepcję Mieszkańców prezentowaną przez Pana Marcina Jedlińskiego i uchwalono wystąpienie do Rady Dzielnicy z wnioskiem o realizację tej koncepcji.
  Na posiedzeniu dyskutowana była sprawa opracowania identyfikatorów dla członków rady oraz znaku graficznego (logo) osiedla.
  Prowadzący poinformował zebranych o II warsztacie dla przedstawicieli rad osiedli organizowanym w naszej siedzibie 21 listopada w godzinach 16.00-19.00 przez Fundację Civis Polonus
  Omówiono też problem parkowania na Muranowie i postanowiono na najbliższym posiedzeniu podjąć uchwałę w tej sprawie.
  Zebrani wysłuchali również informacji o pracach Zespołu ds BP w Śródmieściu
  Posiedzenie zakończyło się o 20.30


  II posiedzenie Zarządu Osiedla

  26 października odbyło się 2 posiedzenie Zarządu Osiedla, w którym oprócz Zarządu uczestniczył Przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście.

  Przygotowano też i omówiono tematy na najbliższe posiedzenie Rady oraz wysłuchano informacji z pracy śródmiejskiego zespołu ds. BP.
  W posiedzeniu wziął udział cały pięcioosobowy Zarząd.

   

  I posiedzenie Zarządu Osiedla

  12 października odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Osiedla, w którym oprócz Zarządu uczestniczyło dwoje członków rady oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście.
  Zarząd podjął decyzje o wystąpieniu do zarządu i Rady Dzielnicy z wnioskiem o uzupełnienie wyposażenia siedziby umożliwiającego spełnianie statutowych zadań Rady.
  Zarząd zaakceptował również kandydaturę Doroty Giżyckiej jako przedstawiciela rady w śródmiejskim zespole ds. Budżetu Partycypacyjnego.
  Zdecydowano również o odwołaniu imprezy integracyjnej dla mieszkańców w dniu 16 października z uwagi na niepewne warunki pogodowe.
  Dyskutowany był też projekt imprezy choinkowo-świąteczno-noworocznej dla mieszkańców, którą można by zorganizować w siedzibie rady.


  II posiedzenie RO - wybór Zarządu.

  W dniu 28 września 2016 roku, w siedzibie Rady Osiedla odbyło się II posiedzenie RO. W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków rady oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy, Pan Michał Sas jako obserwator.
  Na posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybrano nowy 5 osobowy Zarząd Osiedla.
  Przewodniczącym Zarządu został Przewodniczący Rady - Ryszard Krzysztofowicz, a jego zastępcą Sławomir Rzysko.
  W skład Zarządu weszły: Dorota Giżycka, Aleksandra Rzysko oraz Ewa Wardzyńska.
  Rada podjęła również uchwałę o zatwierdzeniu nazwy Osiedla oraz o środkach identyfikacji wizualnej rady osiedla.


  Protokół z Posiedzenia Rady
   

   
  Pierwsze posiedzenie Rady Osiedla kadencji 2016-2020

  W dniu 22 września 2016 r. odbyło się, zwołane przez Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, I inauguracyjne posiedzenie nowej, wybranej 5 czerwca, Rady Osiedla MURANÓW (Osiedle nr 1). W posiedzeniu uczestniczyło 12 nowo wybranych członków rady oraz przedstawiciele rady Dzielnicy i urzędnicy z Wydziału Organizacyjnego urzędu. Burmistrz wręczył przybyłym członkom rady osiedla zaświadczenia o wyborze i zgodnie z §7 Statutu Rad Osiedli zarządził wybory Przewodniczącego Rady. W głosowaniu tajnym 11 głosami ZA przy 1 wstrzymującym się na Przewodniczącego Rady wybrano Ryszarda Krzysztofowicza. Od tego momentu Burmistrz przekazał prowadzenie posiedzenia nowemu Przewodniczącemu. Zgodnie z §8 Statutu Rady Przewodniczący zarządził wybór Zastępcy Przewodniczącego. W głosowaniu tajnym jednogłośnie na Zastępcę Przewodniczącego została wybrana Blanka Brzozowska. Ostatnim punktem posiedzenia było ustalenie najbliższego posiedzenia Rady, na którym rada ma wybrać nowy Zarząd Osiedla oraz Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Zarządu.  Rada ma także zdecydować o ilości członków Zarządu. Termin posiedzenia wyznaczono na 28 września br. na godz 19.30 w siedzibie RO.  5.05.2015 - Spotkanie Rady Osiedla

  W dniu 5 maja 2015 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem, odbyło  się spotkanie Rady Osiedla Muranów, w którym uczestniczyli tylko członkowie Zarządu Osiedla - Sławomir Rzysko, Bożena Walkowiak oraz Ryszard Krzysztofowicz. Spotkanie przekształcono w posiedzenie Zarządu i podjęto decyzje o:

  1. wystąpieniu do ZTP, Burmistrza Dzielnicy Śródmieście oraz CKS Urzędu Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji Skweru Więźniów Politycznych Stalinizmu ( o które miał wystąpić dyrektor ZTP).

  2. wystąpieniu do ZGN- ADK1 w sprawie udostępnienia Radzie Osiedla możliwości korzystania z altanki śmietnikowej przy budynku Nowolipie 9/11 (siedzibie Rady).

  3. w związku z rozstrzygnięciem konkursu na upamiętnienie Ratującym Uratowani na Skwerze W.Brandta, wystąpienie do Fundacji Pollin o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi wyboru projektu upamiętnienia, akceptowalnego przez mieszkańców Muranowa, spośród  projektów wyróżnionych w konkursie.  20.03.2015 - Posiedzenie Rady Osiedla

  W dniu 20 marca 2015 roku, w siedzibie RO przy ul. Nowolipie 9/11, odbyło się posiedzenie Rady Osiedla.

  Na posiedzenie przybyli:
  Brzozowska Blanka,
  Krzysztofowicz Ryszard, Olędzka Edyta, Rzysko Sławomir, Walkowiak Bożena.

  Z uwagi na brak kworum nie podjęto żadnych uchwał a posiedzenie rady zostało przekształcone w posiedzenie Zarządu Osiedla.
  Porządek posiedzenia:
  - omówienie
  spraw dotyczących bieżącej działalności rady i zarządu
  - ustalenie kalendarza posiedzeń
  - omówienie opinii dot. Skweru im. Więźniów Politycznych Stalinizmu
  - sprawy inne
   


  12 luty - posiedzenie Rady Osiedla.
  Na posiedzenie przybyli:
  Blanka Brzozowska, Ryszard Krzysztofowicz, Urszula Pierścieniak, Sławomir Rzysko, Bożena Walkowiak.

  Z uwagi na brak kworum nie podjęto żadnych uchwał a posiedzenie rady zostało przekształcone w posiedzenie Zarządu Osiedla.


  13 stycznia - spotkanie Rady Osiedla

  Z uwagi na brak kworum nie podjęto żadnych uchwał a posiedzenie rady zostało przekształcone w posiedzenie Zarządu Osiedla.

  Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i uzgodnienie treści pisma ws powiększenia wybiegu dla psów
  2. Omówienie propozycji zorganizowania wystawy prac artystów plastyków z Muranowa
  3. Omówienie stanowiska rady ws opiniowania wniosków o wycinkę drzew
  4. Przedstawienie członkom rady propozycji zmian w Statucie rady
  5. Omówienie współpracy rady osiedla z radą oraz zarządem dzielnicy
  6. Sprawa doposażenia siedziby naszej rady w niezbędny sprzęt
   

  3.11.2014 - Posiedzenie Rady Osiedla

  W dniu 3 listopada 2014 roku, w siedzibie RO przy ul. Nowolipie 9/11, odbyło się posiedzenie Rady Osiedla.
  Na posiedzenie przybyli:
  Brzozowska Blanka,
  Krzysztofowicz Ryszard, Olędzka Edyta, Rzysko Sławomir, Walkowiak Bożena.

  Z uwagi na brak kworum nie podjęto żadnych uchwał a posiedzenie rady zostało przekształcone w posiedzenie Zarządu Osiedla.
  Porządek posiedzenia:
  - omówienie imprez plenerowych organizowanych wokół MHŻP
  - omówienie i uzgodnienie stanowiska w sprawie miejsca w 
    którym ma stanąć pomnik Polaków ratujących Żydów.


  18.09.2014 - Posiedzenie Rady Osiedla

  W czwartek 18 września 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Muranów. W posiedzeniu wzięli udział:
  Krzysztofowicz Ryszard, Olędzka Edyta, Rzysko Sławomir, Walkowiak Bożena.
  Z powodu braku kworum nie podjęto żadnych uchwał a
  posiedzenie rady zostało przekształcone w posiedzenie
  Zarządu Osiedla. Omówiono:

  1. Dni Śródmieścia,
  2. informacje o dyżurach prawników i zainteresowaniu mieszkańców poradami,
  3. informację o inicjatywie upamiętnienia 70 rocznicy zdobycia Gęsiówki oraz odpowiedź na interpelacje radnych dzielnicy w tej sprawie,
  4. temat zagospodarowania skweru na tyłach budynku, w którym mieści się rada (Nowolipie 9/11) i nadania mu nazwy,
  5. informację o poprawkach do Statutu RO wnioskowanych przez naszą radę (zarząd) i propozycjach zmian statutowych projektowanych przez Radę Warszawy,
  6. sprawę wyborów samorządowych i udział w nich członków rady,
  7. sprawę poparcia przez radę list SAMORZĄDOWYCH
    (nie partyjnych).

  2.07.2014 - Posiedzenie Rady Osiedla

  W środę 2 lipca 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Muranów.
  W posiedzeniu wzięli udział:
  Brzozowska Blanka,  Krzysztofowicz Ryszard, Olędzka Edyta, Pierścieniak Urszula, Rzysko Sławomir, Walkowiak Bożena.
  Z powodu braku kworum, nie podjęto żadnych uchwał.