Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 151/18/2016
Rady Dzielnicy Śródmieście
m. st. Warszawy
z dnia 10.03.2016 r.

STATUT OSIEDLA MURANÓW
(kadencja 2016 - 2020)


Rozdział I
Przepisy ogólne

§1
Osiedle Muranów w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, zwane dalej „Osiedlem", jest jednostką niższego rzędu.
§2
Osiedle działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1438),
3. Statutu m. st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/743/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 5569),
4. Statutu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy stanowiącego Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420),
5. uchwał Rady m. st. Warszawy i Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy,
6. niniejszego statutu.

Rozdział II
Cel, zakres działania i zadania Osiedla

§3
1. Celem działalności Osiedla jest reprezentowanie interesów jego mieszkańców, pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb, w tym przede wszystkim dotyczących warunków życia i zamieszkania, a także zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w życiu Dzielnicy - we współpracy, w szczególności z organami Dzielnicy.
2. Do zakresu działań Osiedla w ramach właściwości terytorialnej należy, opiniowanie, przekazywanie postulatów, podejmowanie i przeprowadzanie inicjatyw, w szczególności w sprawach:
1) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) zarządzania budynkami komunalnymi,
3) utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
4) utrzymania czystości i gospodarki odpadami,
5) ochrona środowiska, w tym: tworzenia i utrzymania terenów zielonych,
6) dbałości o dziedzictwo kulturowe,
7) tworzenia i funkcjonowania placówek usługowych, handlowych i targowisk,
8) tworzenia i funkcjonowania parkingów i infrastruktury technicznej,
9) utrzymania i organizacji ruchu na drogach lokalnych i gminnych, oraz wewnętrznych administrowanych przez organy i jednostki Dzielnicy,
10) funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym lokalizacji przystanków
11) oświaty, żłobków i przedszkoli,
12) pomocy społecznej,
13) kultury, sportu i rekreacji,
14) samopomocy sąsiedzkiej,
15) popularyzowania wśród mieszkańców Osiedla idei samorządności.
3. Załącznik do niniejszego statutu określa katalog spraw, które organy Dzielnicy w szczególności przedkładają Radom Osiedli do zaopiniowania. Lista ta może być w razie potrzeby aktualizowana w drodze odrębnych uchwał Rady Dzielnicy. Rada Osiedla wyraża swoją opinię w formie uchwały ciągu 14 dni od otrzymania zapytania lub w terminie każdorazowo uzgodnionym. Brak wyrażenia opinii w powyższym terminie uznaje się za opinię pozytywną.
§4 Osiedle realizuje swoje zadania poprzez:
1. występowanie z wnioskami, postulatami, interwencjami i stanowiskami do organów samorządu terytorialnego,
2. możliwość opiniowania robót remontowych, konserwacyjnych i porządkowych prowadzonych przez m. st. Warszawa na terenie Osiedla, z prawem wnoszenia uwag do władz Dzielnicy.
3. informowanie mieszkańców w sprawach istotnych dla Osiedla.
4. współpracę z działającymi na terenie osiedla organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami mieszkańców, organizacjami pożytku publicznego oraz zarządami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
5. działania na rzecz integracji lokalnej społeczności.

Rozdział III
Organy Osiedla

§5
1. Organami Osiedla są Rada Osiedla i Zarząd Osiedla, zwane dalej odpowiednio "Radą" i "Zarządem".
2. Członkowie Rady i Zarządu za pełnione funkcje nie pobierają wynagrodzenia i diet.
3. Organem uchwałodawczym Osiedla jest Rada o liczbie członków ustalonej według art. 17 ustawy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszego statutu.
4. Członkowie Rady, pełniąc swój mandat, mają równe prawa w sprawach Osiedla.
5. Kadencja Rady trwa 4 lata od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie ważności wyborów do Rady.
§6
Zasady i tryb wyboru do Rady określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§7
1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Dzielnicy w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie ważności wyborów do Rady.
2. Burmistrz prowadzi obrady Rady do momentu wyboru Przewodniczącego Rady.
§8
1. Rada wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 50% członków Rady. W tym samym trybie Rada może odwołać wybrane osoby z funkcji.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i kieruje jej pracami.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego jego funkcje wykonuje Zastępca, a w razie ich nieobecności inny, upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady.
§9
1. Do kompetencji Rady należy:
1) reprezentowanie mieszkańców osiedla na sesjach Rady Dzielnicy i posiedzeniach Komisji Rady Dzielnicy we wszystkich sprawach dotyczących osiedla
2) podejmowanie uchwał i stanowisk w sprawach należących do zakresu zadań Osiedla,
3) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu w trybie § 8 ust. 1,
4) ustalanie zadań do wykonywania przez Zarząd i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań,
5) występowanie do Rady Dzielnicy z inicjatywą uchwałodawczą i projektami stanowisk w sprawach dotyczących interesów mieszkańców Osiedla,
6) składanie do Rady Dzielnicy wniosków w sprawie zmian statutu Osiedla,
7) składanie interpelacji i zapytań na zasadach określonych w § 32 ust. 2-11 Statutu, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszego statutu,
8) opiniowanie spraw w przypadkach określonych w § 3 ust 2 i 3 oraz § 4 ust. 2 niniejszego statutu,
9) kontrola Zarządu, w tym zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności,
10) uchwalanie regulaminu pracy Rady i Zarządu,
11) podjęcie uchwały wnioskującej do Rady Dzielnicy o zniesienie Osiedla.
2. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach, które zwoływane są:
1) w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,
2) na wniosek Zarządu,
3) na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady,
4) na wniosek Rady Dzielnicy lub Zarządu Dzielnicy.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady nie później niż 14 dni od zgłoszenia wniosku.
4. O posiedzeniu Rady i przewidywanym porządku obrad Przewodniczący Rady informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty członków Rady Osiedla oraz udostępnia się informację na stronie internetowej Dzielnicy.
5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50 % członków Rady.
6. W przypadku gdy na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady obecnych jest mniej niż 50 % członków Rady, Przewodniczący Rady może zwołać ponowne posiedzenie Rady obejmujące identyczny bądź węższy porządek obrad i wyznaczyć jego datę w terminie nie wcześniejszym niż siedem dni od daty posiedzenia. Uchwały Rady zapadają na ponownym posiedzeniu Rady zwykłą większością głosów, przy czym wymagana jest wówczas obecność 33 % członków Rady.
7. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem § 8 ust. 1.
8. Rada Osiedla może zarządzić inny tryb głosowania z wyjątkiem głosowania nad wyborem i odwołaniem Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy oraz Przewodniczącego Zarządu i jego Zastępcy, dla których obowiązuje tryb § 8 ust. 1
9. Uchwały są przekazywane do Zarządu i Rady Dzielnicy w ciągu 7 dni od dnia podjęcia.
10. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje protokolant i przewodniczący
obrad.
11. Protokół z posiedzenia jest zatwierdzany na następnym posiedzeniu rady i przekazywany do Rady i Zarządu Dzielnicy w ciągu 7 dni od zatwierdzenia.
12. Obrady Rady są jawne. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy, radni oraz osoby zaproszone przez Radę.
§10
1. Rada może tworzyć komisje.
2. Do pracy w komisjach mogą być zaproszeni również mieszkańcy Osiedla nie będący członkami Rady.
3. Komisjom przewodniczą członkowie Rady.
§11
1. Organem wykonawczym Osiedla jest Zarząd wybierany w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie ważności wyborów do Rady. Zarząd jest wybierany spośród członków Rady. Składa się z Przewodniczącego Zarządu, Zastępcy Przewodniczącego oraz od 3 do 5 członków.
2. Po zakończeniu kadencji Rady ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu. Ustępujący Zarząd przekazuje prowadzone sprawy nowo wybranemu Zarządowi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie ważności wyborów do Rady.
3. Członek Zarządu może być wybrany na kolejne kadencje.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Rady, Przewodniczący Zarządu lub większość członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu i Rady może zwołać Burmistrz Dzielnicy.
6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
7. Uchwały Zarządu dotyczące Osiedla są przekazywane do Zarządu i Rady Dzielnicy w ciągu 7 dni od ich podjęcia a dotyczące prac Rady przedstawiane na najbliższym posiedzeniu Rady Osiedla
8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
9. Protokóły z posiedzeń Zarządu są załącznikami do rocznych (okresowych) sprawozdań z pracy Zarządu
10. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć pozostali członkowie Rady oraz radni Dzielnicy bez prawa udziału w głosowaniu.
11. Przewodniczący Rady może być jednocześnie Przewodniczącym Zarządu.

§12
1. Zarząd wykonuje uchwały Rady i w ramach swoich działań reprezentuje Osiedle na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał Rady i ich wykonywanie,
2) pełnienie dyżurów w ustalonym czasie i miejscu,
3) bieżące informowanie mieszkańców Osiedla o prowadzonej działalności samorządu,
4) obsługa posiedzeń Rady,
5) coroczne lub na wniosek Rady składanie Radzie Osiedla sprawozdań z działalności Zarządu.
§13
1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Osiedla następuje w skutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) śmierci,
3) utraty biernego i czynnego prawa wyborczego,
4) zaniechania bez ważnych przyczyn uczestnictwa w 4 kolejnych posiedzeniach.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza uchwała Rady Dzielnicy na wniosek Rady Osiedla w formie uchwały.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla, w skład Rady wchodzi następny kandydat według kolejności uzyskanych głosów w danym okręgu wyborczym. W przypadku gdy większa liczba kandydatów uzyskała tę samą liczbę głosów, o wejściu kandydata w skład Rady Osiedla decyduje losowanie dokonane przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy.
4. W przypadku braku kandydatów, którzy nie weszli do Rady lub braku zgody kandydata, Rada kontynuuje prace w zmniejszonym składzie nie mniejszym jednak niż 50% statutowego stanu Rady.


Rozdział IV
Rozpoczęcie działalności, nadzór i zniesienie Osiedla

§14
Działalność Osiedla rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały w przedmiocie ważności wyborów do pierwszej Rady.
§15
Działalność organów Osiedla podlega nadzorowi organów Dzielnicy Śródmieście na zasadach określonych w Statucie Dzielnicy Śródmieście.
§16
Łączenie, podział i likwidacja osiedla jako jednostki niższego rzędu następuje zgodnie z zasadami określonymi w § 53 Statutu o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszego Statutu.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§17
Osiedle nie tworzy własnego budżetu. Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie Rady Osiedla są corocznie ujmowane w dzielnicowym załączniku do budżetu m. st. Warszawy.
§18
1. Osiedle może używać środków identyfikacji wizualnej w postaci loga osiedla:
1) nazwy osiedla zatwierdzonej uchwałą Rady Osiedla i Rady Dzielnicy,
2) pieczęci w brzmieniu: Osiedle (nazwa lub numer osiedla) Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
3) identyfikatorów członków Rady Osiedla zawierających co najmniej:
- logo (znak) dzielnicy i ew. logo osiedla (jeśli posiada),
- nazwę osiedla (lub numer),
- adres siedziby i dane kontaktowe.
2. Środki identyfikacji wizualnej Osiedla na wniosek Rady Osiedla zatwierdza Rada Dzielnicy
§19
Statut niniejszy podaje się do wiadomości mieszkańców Osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty.Załącznik do statutu Osiedla w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy


Katalog spraw, które organy Dzielnicy w szczególności przedkładają Radom Osiedli do zaopiniowania:
1) formułowanie opinii Osiedla na żądanie organów Dzielnicy i Gminy w sprawach projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy dotyczących obszaru Osiedla.
2) inicjowanie przez Osiedla lub opiniowanie przez nią na żądanie organów Dzielnicy lub Gminy planów rozmieszczenia kamer monitoringu wizyjnego i dyslokacji patroli ponadnormatywnych Policji,
3) opiniowanie przez Osiedle na żądanie organów Dzielnicy lub Gminy zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, oraz współpraca przy opracowywaniu przez Dzielnicę lokalnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
4) opiniowanie przez Osiedle na żądanie organów Dzielnicy i/lub Gminy wniosków dotyczących lokalizacji kasyn i salonów gier,
5) ustalanie map potrzeb przeznaczania komunalnych lokali użytkowych na poszczególne rodzaje (branże) działalności handlowej i usługowej oraz określanie warunków, jakim powinny odpowiadać lokale przeznaczane na działalność uciążliwą dla mieszkańców (na działalność gastronomiczno rozrywkową, na sklepy ze sprzedażą alkoholu itp.),
6) konsultowaniem funkcjonowania, tworzenia i modernizacji infrastruktury sieci komunalnych: elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej, studni głębinowych, telewizji kablowych, telekomunikacyjnej
7) ustalanie rocznych planów remontów budynków stanowiących w całości własność miasta oraz remontów dróg zarządzanych przez ZTP,
8) konsultowanie wniosków w ramach przygotowywania decyzji zezwalających na usuwanie istniejącej zieleni (z wyjątkiem przypadków pilnych interwencji podyktowanych względami bezpieczeństwa).
 

Aktualny Statut Osiedla (pdf)

Statut Osiedla (pdf) - obowiązujący do 10 marca 2016 r.