Komisje

Nowe Komisje zostaną powołane przez Radę po jej ukonstytuowaniu się.

Komisja d/s zagospodarowania przestrzennego terenu


Komisja d/s utrzymania bezpieczeństwa i porządku publ.

 

Komisja d/s ochrony środowiska środowiska, utrzymania terenów zielonych
 


Komisja d/s kultury, kontaktów z placówkami oświaty i organizacjami
pozarządowymi

 


Komisja d/s pomocy sąsiedzkiej i aktywizacji


 
 

Skład Rady


 
Blanka Brzozowska-Jasińska Przewodnicząca Rady
Sławomir Rzysko Z-ca Przewodniczącej

Blanka Brzozowska-Jasińska Przewodnicząca Zarządu
Sławomir Rzysko Z-ca Przewodniczącej
Brzozowska Dominika  Członek Rady
Dolata Agnieszka Członek Rady
Dróżdż Tomasz Członek Rady

Gagla Małgorzata Członek Rady
Giżycka Dorota Członek Rady
Klimkiewicz Agnieszka Członek Rady
Kosmala Katarzyna Członek Rady
Marcinkowska Małgorzata Członek Rady
Michalczyk Katarzyna Członek Rady
Michalska Małgorzata Członek Rady
Rutkowski Grzegorz Członek Rady
Rzysko Aleksandra Członek Rady
Więczek Artur Członek Rady


O Radzie Osiedla

15 maja 2011 roku w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy odbyły się pierwsze na śródmiejskim Muranowie wybory do Rady Osiedla.

Rada Osiedla liczy 15 członków wybieranych spośród mieszkańców osiedla na czteroletnią kadencję.
Członkowie Rady działają społecznie i nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Według Statutu dla rad osiedli przyjętego Uchwałą Rady Dzielnicy w marcu 2011 r. rada osiedla podejmuje uchwały, składa wnioski, przedstawia opinie, występuje z inicjatywą do jednostek nadrzędnych oraz realizuje zlecane przez nie zadania. Obszar działania rady obejmuje wszystkie żywotne sprawy Osiedla i jego mieszkańców, a więc np. rozwój, bezpieczeństwo, placówki oświatowe, budynki mieszkalne, kultura, zieleń, sport i rekreacja, pomoc społeczna.

Rada Osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, przewidzianym ustawą o samorządzie gminnym. Pełni funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz Dzielnicy, a jednocześnie służy mieszkańcom Osiedla jako organ pośredniczący między nimi a władzami Dzielnicy.
W czerwcu 2011 r. dla naszego Osiedla przyjęto nazwę - Osiedle Muranów Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Na co dzień używana będzie nazwa Osiedle Muranów.
W 2012 r Rada Osiedla otrzymała swoją siedzibę się przy ulicy Nowolipie 9/11.

I kadencja rady zakończyła się po 4 latach w czerwcu 2015 r. Od tego czasu, zgodnie ze Statutem działał tylko Zarząd w składzie pięcioosobowym.
W tym czasie prowadzone były prace nad nowelizacją Statutu rad osiedli i w końcu w czerwcu 2016 roku zostały ogłoszone przez Radę Dzielnicy wybory do rad osiedli w Śródmieściu na kolejną 4 letnią kadencję
Na Muranowie, w wyborach 5 czerwca (przy niewielkiej frekwencji) udało się wybrać nową 15 osobową radę, której skład został zatwierdzony 19 września Uchwałą Rady Dzielnicy.
Znowelizowany Statut pozostawia radom osiedli zasadniczo te same zadania co Statut z 2011 r, ale otoczenie samorządowe znacznie się zmieniło, co stawia przed samorządem osiedlowym nowe wyzwania.